Производствен процес и контрол

Фирма "ЛИАНИ 96" ООД се ангажира с производството на качествени и безопасни продукти, чрез квалифициран персонал и иновации в производствения процес и оборудване, съобразени с изискванията на българското и европейско законодателство.

Безопасността и качеството на продуктите се гарантира чрез въведената през 2007 г. Система за управление на безопасността на храните (СУБХ), съдържаща Добри производствени практики (ДПП) създаващи оптимална работна среда и Система за анализ и контрол на критичните точки (НАССР), гарантиращи производството на безопасен продукт.

Гарантираме контрол на всеки етап от производствения процес до достигането на готовия продукт до крайния потребител:

Контрол на входящите суровини

Всички храни, хранителни продукти, суровини, допълнителни и спомагателни материали постъпват в обекта само с документ удостоверяващ, че отговарят на изискванията на българското национално и европейското законодателство.

Проверява се качеството, температура на суровината, хигиената на транспортното средство, произход и т.н.Следят се стриктно условията им на съхранение, за да се предотврати риск от биологично замърсяване.

Контрол на всяка стъпка на производствения процес

След подготовка на суровините и спомагателните материали, се пристъпва към производствения процес. Всеки един продукт се произвежда по изпитана и утвърдена в годините рецепта, под строг контрол над производствения процес, над всеки един етап до достигане на готов продукт.

Партидност

Всеки един произведен продукт се маркира с идентификационен номер (L..), който дава информация, за съставките вложени в него, условията при които е произведен, срок на годност. По този начин се гарантира качество и безопасност на продукта.

Опаковане, съхранение и реализация на готовата продукция

Готовият продукт се опакова, етикетира и съхранява спрямо технологичната документация за съответния продукт. Използват се опаковъчни материали, разрешени за контакт с храните, съхраняват се на съответните температурни режими до експедиция им към крайният потребител.

Самоконтролът, ежеседмичният вътрешен мониторинг на готов продукт и суровина, контролът от ОДБХ и ангажираността на висшето ръководство, гарантират качествен и безопасен продукт за вашата трапеза!