Декларация за поверителност

Настоящата декларация за поверителност на личните данни на “Лиани 96” ООД, има за цел да разясни нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас в хода на търговските ни взаимоотношения, този сайт или, чрез електронна поща, писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате някой от нашите обекти или от други източници.

С използването, на които и да е от нашите услуги и/или с приемането на настоящата Декларация, по време на комуникацията ни, за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на Лични данни, както е описано в настоящата Декларация.

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Фирма “Лиани 96” ООД е месопреработвателно предприятие основано през 1996 год. от Иван Веселинов и е изцяло семейна фирма. Започва дейността си с разфасовка на трупно месо и производство на мляно месо и месни заготовки с капацитет от 50 кг. на ден, на площ от 30 кв. м. Регистрирана е на 31.10.1996 г. от Софийски градски съд с № 12496/96 г. със седалище гр. София, кв. Горубляне ул. Прогледец №15.

Данни за контакт с „Лиани 96” ООД :

Данни за контакт с Отговорника по защита на личните данни:

С нашият Отговорник по защита на личните данни можете да се свържете директно тук:

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Категориите лични данни, които събираме и обработваме са пряко свързани с дейността на фирмата и изпълнение на сключените договори и търговски взаимоотношения, с цел максимално постигане на положителни резултати за клиентите ни. Те включват, но не само, имена на служители, управители, съдружници, имейл адреси, адреси на регистрация, телефонни номера.

Основната цел за която събираме и съхраняваме лични данни е пряко свързана с дейността на фирмата, а именно:

Изпълнение на търговските ни настоящи или бъдещи взаимоотношения , както и спазването на приложимото счетоводно и данъчно законодателство. Тези лични данни обикновено включват имена, фирма, ЕИК, седалище и адрес на управлението на дейността, данни за ДДС регистрация, други данни за контакт (напр. телефонен номер, имейл адрес), информация относно банкови сметки, както и информация във връзка с търговските ни взаимоотношения .

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

- обработването е необходимо за изпълнението на търговските ни взаимоотношения и основния предмет на дейност на фирмата, както и за спазването на счетоводни, данъчни и други законови задължения на „Лиани 96” ООД.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Качествено изпълнение на търговските взаимоотношения (договори), с цел максимално постигане на положителни резултати за клиентите ни, спазвайки всички законови изисквания на Р. България и EU.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

При изпълнение на търговските ни взаимоотношения, с цел максимално постигане на положителни резултати за клиентите ни и нашите служители, вашите лични данни ще бъдат предоставени на законно основание на следните, но не само, органи и организации:

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„Лиани 96” ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

Личните данни, събрани за целите по целите на търговските взаимоотношения, ще се обработват активно (това включва действия извън простото съхранение) за срок до прекратяването им.

Някои документи, съдържащи лични данни, ще бъдат архивирани за срок от 5 г. след прекратяването на търговските взаимоотношения. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време. Така например, счетоводното законодателство изисква счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции да се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Получателите или категориите получатели, пред които ще бъдат разкрити личните данни

При обработването на личните данни „Лиани 96” ООД ще предоставя лични данни на едно или повече лица, които ще ги обработват по негово възлагане и от негово име (в качеството на обработващи лични данни). Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните инструкции на „Лиани 96” ООД и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Такива лица могат да бъдат обработващи лични данни, които оказват съдействие на „Лиани 96” ООД за постигане на целите, посочени по-горе - напр. доставчици на счетоводни или правни услуги.

Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

При извънредни обстоятелства, е възможно „Лиани 96” ООД да предостави лични данни: а) на лице, което придобие неговата стопанска дейност и активи или съответни части от тях; б) на компетентни публични органи в производства пред тях; или в) на друго лице, когато се изисква по закон.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Субектите на данни имат следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

Субектите на данни, чиито данни се обработват за целите на търговските не взаимоотношения имат право и по всяко време да направят възражение срещу това обработване. В случай , че упражнят това си право, „Лиани 96” ООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Субектите на данни могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на „Лиани 96” ООД, като се свържат с неговото длъжностното лице по защита на данните на адреса на управление на „Лиани 96” ООД

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган в момента е За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Лиани 96” ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „Лиани 96” ООД или директно на Отговорното лице по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.

За повече информация, моля прочетете приложените файлове: